Regulamin korzystania ze strzelnicy

Rozdział I

1.     Podstawy prawne regulaminu

 1.1.         Ustawa z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 2004 r. Dz U. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.)

1.2.         Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań   w  zakresie  ochrony   środowiskowych   dotyczących   budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. Nr 27 poz. 341).

1.3. Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 i Nr 51, poz. 618 oraz Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 238)

Rozdział II

 2.     Postanowienia ogólne

 2.1.  Prywatna strzelnica w Mątkach  znajduje się na działkach 245/3 i 245/5 we wsi Mątki gm. Jonkowo  i przeznaczona jest do prowadzenia strzelań z broni palnej oraz pneumatycznej.

2.2. Strzelnica usytuowana jest na południe od wsi Mątki, w zagłębieniu terenu po byłej kopalni żwiru.

2.3. Strzelnica składa się z sześciu osi strzeleckich (jednej o długości 100 metrów, jednej o długości 50 metrów i czterech o długości do 25 metrów) oraz kulochwytów ziemnych – szczegóły oznaczone są na planie strzelnicy, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

2.4.  Granice strzelnicy stanowią granice działek 245/3 i 245/5 oraz linia łamana wydzielająca z tych działek – nie wchodzące w skład strzelnicy – część rekreacyjną i parking.

2.5. Na strzelnicy znajduje się maszt do zawieszania czerwonej chorągiewki, a w nocy – czerwonej lampy sygnalizacyjnej – uprzedzających o prowadzeniu strzelania oraz tablice ostrzegawcze przy jej granicy.

 Rozdział III

3.     Warunki korzystania ze strzelnicy

3.1. Korzystanie ze strzelnicy odbywa się za zgodą właścicieli w sposób zorganizowany pod nadzorem prowadzącego  strzelanie,   a  także  w formie  indywidualnego  treningu strzeleckiego  prowadzonego  przez  osoby   posiadające   pozwolenie  na posiadanie broni palnej.

3.2. Na teren strzelnicy (oś strzelań) mogą wchodzić wyłącznie osoby będące pod nadzorem prowadzącego strzelanie.

3.3. Osoby odbywające indywidualne treningi strzeleckie mogą korzystać ze strzelnicy, gdy nie ma innych osób na osi strzelań.

3.4. Osoby  korzystające  ze  strzelnicy zobowiązane  są do  bezwzględnego przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, poleceń osób prowadzących strzelanie oraz przestrzegania wszelkich zasad i przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie.

3.5. Za zachowanie warunków bezpieczeństwa na strzelnicy oraz zaistniałe na jej terenie szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowani wypadku odpowiadają właściciele strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Przyjęcie  odpowiedzialności  w/w osoby  potwierdzają poprzez złożenie podpisu w „Książce rejestru pobytu na  strzelnicy”.

3.6. Prowadzący strzelanie:

a) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

b) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowisko strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,

c) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy.

3.7. Odbywanie strzelania jest możliwe tylko wtedy, gdy prowadzący strzelanie,   lub odbywający indywidualny trening strzelecki dysponuje telefonem komórkowym oraz apteczką.

3.8. Prowadzącym strzelanie może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie  prowadzenia  strzelania  oraz  udzielania  pierwszej  pomocy medycznej    w   jednostkach    organizacyjnych    Policji,    Sił   Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzeleckiego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

3.9. Osoby korzystające ze strzelnicysą to osoby, które zostały wpisane do „Książki rejestru pobytu na strzelnicy” i faktycznie wykonujące strzelanie z broni.

3.10. Osoby  towarzyszące  –  są to osoby,  które  przebywają na  terenie  obiektu, ale nie wykonują strzelania i nie korzystają z broni, ani z urządzeń do strzelań oraz nie są wpisane do „Książki rejestru pobytu na strzelnicy”.

 Rozdział IV

 4.     Sposób obchodzenia się z bronią

 4.1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi  komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

4.2  Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie.

4.3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

4.4.  Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

4.5.  Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

4.6.  Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komora nabojową.

4.7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy. Tarcze lub cele umieszcza się na tle kulochwytu, na poziomie nie wyższym niż twarz  strzelca.

4.8  Strzelanie z broni prowadzi się ze stanowisk strzeleckich (z pozycji: leżąc, klęcząc, stojąc lub poruszając się przy strzelaniach dynamicznych) trzymając broń skierowaną prostopadle do kulochwytu oraz równolegle do powierzchni terenu między stanowiskiem strzeleckim a tarczą (celem). Zabronione jest unoszenie broni i oddawanie strzału powyżej tarczy (celu), bądź powyżej kulochwytu.

 Rozdział V

5.     Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

5.1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

5.2.  Na strzelnicy zabrania się:

1)    osobom towarzyszącym korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2)    używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

3)    wchodzenia na kulochwyty i teren przyległy do kulochwytów oraz osie strzeleckie między stanowiskami strzeleckimi a kulochwytem,

4)    spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

5.3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

5.4. Po komendzie „STOP”, „STÓJ” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

5.5. Każdy przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, , która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek, a także wydać komendy opisane w pkt. 5.4.

5.6. Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinny nosić indywidualne ochraniacze słuchu.

5.7. Strzelający podczas strzelań dynamicznych powinni nosić okulary (bezodpryskowe okulary strzeleckie lub okulary lecznicze) albo inne ochraniacze spełniające takie funkcje.

5.8. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

5.9.  Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.

5.10. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Rozdział VI

 6.     Postanowienia końcowe

 6.1. Za utrzymanie porządku na strzelnicy odpowiadają właściciele obiektu, którzy:

1)  udostępniają  prowadzącym  strzelanie  (indywidualny  trening  strzelecki) „Książki rejestru pobytu na strzelnicy”, w których wymienieni zamieszczają następujące informacje:

a.  imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy;

b. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,

c. oświadczenie  korzystającego  ze  strzelnicy  o zapoznaniu  się z    regulaminem    strzelnicy    i    przepisami    bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2)  wskazują   odbywającemu   indywidualny  trening  strzelecki  wolną oś strzelań.

6.2. Na strzelnicy, podczas prowadzenia strzelania, w miejscu widocznym umieszcza się:

1) regulamin strzelnicy,

2) decyzję o dopuszczaniu strzelnicy do użytkowania,

3) plan strzelnicy z oznaczeniem:

a.  stanowisk strzeleckich,

b.  punktu sanitarnego,

c.  dróg ewakuacji,

d.  miejsca usytuowania telefonu lub innych urządzeń łączności,

4) wykaz sygnałów alarmowych,

5)    informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej, a także na maszcie czerwoną chorągiewkę (czerwoną lampę sygnalizacyjną w nocy).

Mątki, dnia 20 maja 2010r.