Ostatnie wpisy

Kursy: instruktorski, prowadzącego strzelanie, sędziowskie, kompetencyjne.

Przypominamy o możliwości rejestracji na zbliżające się kursy organizowane przez firmę Shooting Adventure Robert Wasielewski.
1. Instruktor Strzelectwa Sportowego PZSS, koszt kursu 3000 zł, rozpoczęcie 16.09.2023 (zostały ostatnie miejsca!).
2. Prowadzącego Strzelanie PZSS, koszt 450 zł, termin: 22-24.09.2023.
3. Sędziego Strzelectwa kl. III lub na podniesienie klasy sędziowskiej. koszt 450 zł, termin: kolejne tygodnie (wrzesień/październik 2023).
4. Kurs przedłużający Licencje Sędziowskie na następne cztery lata, koszt 200 zł, kolejne tygodnie.
5. Sędziego Strzelectwa Dynamicznego koszt 350 zł, kolejne tygodnie.
4. Przygotowanie oraz egzamin kompetencyjny IPSC koszt 300 zł, kolejne tygodnie.

Kursy są niezależne od siebie.

Rezerwacją miejsca na wybranych kursach jest wpłata na konto, kontakt z organizatorem, przesłanie wypełnionego wniosku na adres kontakt@shootingadventure.eu

Kierownik kursu / Organizator – Robert Wasielewski, kontakt – tel. 790367700

Wpłaty wyłącznie na nr konta: 24124055981111000050249231 PKO SA

Lokalizacja kursów:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego ,
Centrum Szkoleń Branżowych w Olsztynie
Ul. Lubelska 33C, 10-408 Olsztyn
oraz ZSEiT
ul. Bałtycka 37 A, 10-144 Olsztyn


Służbom mundurowym umożliwiamy pokrycie kosztów z rekonwersji.
Szkolenie instruktorskie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Instruktor Sportu Strzeleckiego” wydanego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Instruktorem Sportu Strzeleckiego może zostać osoba, która:
1.Ukończyła 18 lat
2.Posiada co najmniej wykształcenie średnie
3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).
4.Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego.
5.Spełnia wszystkie poniższe warunki:
a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni).
c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).
6.Osoba niespełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać
zakwalifikowana, jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
7.Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu.
8.Aby uzyskać legitymację instruktora sportu strzeleckiego wydawaną przez PZSS należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym załącznik i umieszczonym na stronie internetowej PZSS. Końcowym elementem kursu jest sprawdzian potwierdzający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu. §2 1.Kurs Instruktora sportu strzeleckiego składa się z dwóch części:
1) część ogólna – 80 godzin – składa się z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w wymiarze godzin:
a. Przedmioty podstawowe – 44 godziny – w szczególności anatomia, antropologia, fizjologia i biochemia człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna sportowa i doping w sporcie
b. Przedmioty kierunkowe – 36 godzin – w szczególności teoria sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, zarządzanie klubem sportowym, nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach oraz żywienie sportowca Z części ogólnej kursu mogą zostać
zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport
2) część specjalistyczna – 130 godzin – Zajęcia specjalistyczne ze sportu strzeleckiego. W części specjalistycznej mogą uczestniczyć
jedynie osoby, które ukończyły część ogólną lub osoby z niej zwolnione na podstawie zasad określonych w pkt 1.

  1. Mistrzostwa Województwa – wyniki Możliwość komentowania Mistrzostwa Województwa – wyniki została wyłączona
  2. Przygotowanie do Mistrzostw Województwa Możliwość komentowania Przygotowanie do Mistrzostw Województwa została wyłączona
  3. 2023-08-27 Mistrzostwa Województwa 2023 Możliwość komentowania 2023-08-27 Mistrzostwa Województwa 2023 została wyłączona
  4. Wyniki zawodów IPSC „Warmia-Mazury Cup Summer 2023” Możliwość komentowania Wyniki zawodów IPSC „Warmia-Mazury Cup Summer 2023” została wyłączona
  5. Zawody IPSC „Warmia-Mazury Cup Summer 2023” Możliwość komentowania Zawody IPSC „Warmia-Mazury Cup Summer 2023” została wyłączona
  6. Piknik – wystawa Fundacji Możliwość komentowania Piknik – wystawa Fundacji została wyłączona
  7. Wyniki zawodów Pustynna Burza 2023 Możliwość komentowania Wyniki zawodów Pustynna Burza 2023 została wyłączona
  8. PUSTYNNA BURZA 2023 Możliwość komentowania PUSTYNNA BURZA 2023 została wyłączona
  9. Wyniki zawodów 3 maja Możliwość komentowania Wyniki zawodów 3 maja została wyłączona